Lịch thi và danh sách thi dành cho sinh viên học lại, học ghép lớp (không đăng ký trên cổng thông tin)

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi dành cho sinh viên học lại, học cải thiện ghép  lớp (Không đăng ký trên cổng thông tin.

- Dowload tại đây