Danh sách các học phần bị hủy đối với khóa 2018

Phòng Đào tạo thông báo danh sách các học phần bị hủy do số lượng sinh viên không đủ để mở 1 lớp:
 
1. Kinh tế học đại cương:
- 30CIV006_D2018 (N02)
- 30CIV006_D2018 (N06)
 
2. Tiếng Anh
- 30TRA023_K2018 (N06)
 
3. Lịch sử văn minh thế giới
- 30HIS022_D2018 (N03)
 
Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách các lớp hủy để đăng ký vào các lớp học phần khác.
Thời hạn mở cổng: Từ 20h ngày 08/1/2019 đến 17h ngày 09/1/2019