Lịch đăng ký GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 - dành riêng cho khóa 2018

Phòng Đào tạo thông báo lịch đăng ký GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 - dành riêng cho khóa 2018 như sau:

  • Thời gian: Từ 20h ngày 10/01/2019 đến 17h ngày 11/01/2019
  • Một số lưu ý:
    • Những sinh viên đã học Giáo dục thể chất 1 - theo nhu cầu người học đăng ký vào lớp Giáo dục thể chất 2 - Theo nhu cầu người học.
    • Những sinh viên đã học Giáo dục thể chất 1 - đại trà đăng ký vào lớp Giáo dục thể chất 2 - đại trà.
    • Trong trường hợp sinh viên đăng ký nhầm lớp, sinh viên sẽ nhận điểm F và chịu mọi kinh phí tổ chức lớp.