Thông báo về việc nộp tiền học phí các lớp học lại, học vượt, học bổ sung, học cải thiện điểm...HK2 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo thông báo về việc nộp tiền học phí học lại, học vượt, học bổ sung, học cải thiện... HK2 năm học 2018-2019 như sau: