THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG ĐI HỌC – HỌC KỲ PHỤ 2018 – 2019

-Căn cứ thông báo số 583/TB-ĐHTĐHN ngày 29/5/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội về việc tổ chức học kỳ phụ năm học 2018 – 2019;

-Phòng Đào tạo thông báo tới những SV đăng ký học kỳ phụ năm học 2018 – 2019 một số nội dung như sau:

+ Sinh viên đăng ký thành công học phần được tổ chức trong học kỳ phụ, nếu không tham gia hoặc không nộp kinh phí học phần sẽ bị tính điểm F. Học phần đó sẽ được tính là học lại nếu SV đăng lý học lần tiếp theo. Điểm của học kỳ phụ năm học 2018 – 2019 sẽ được tính vào học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 để xét tiến độ học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 và xét tốt nghiệp cho khóa C2016.

+ Thời gian hoàn thành các thủ tục về cho nhà trường được gia hạn đến hết ngày 16/8/2019.