Ngày đăng: 12/1/2023     |    Người đăng:   Phong dao tao     |    Chuyên mục: Thông báo

Danh sách lớp bị hủy do không đủ số lượng sinh viên tối thiểu.

STT

Tên lớp/nhóm

Tên học phần

SV đăng ký

Lịch học

Giáo viên

Ghi chú

1

30TRA148_Khoa NN D2023 3

Địa chính trị Việt Nam

8

Tuần 1-10 (01/01/2024-10/03/2024) : Thứ 7(T 8-10)

BÙI MINH TUYÊN

 

2

30TRA122_Khoa KHXH D2023 4

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

14

Tuần 1-10 (01/01/2024-10/03/2024) : Thứ 3(T 9-11)

NGUYỄN THU HẠNH

 

3

30TRA136_Khoa NN D2023 5

Tin học

9

Tuần 1-9 (01/01/2024-03/03/2024) : Thứ 2(T 6-10)

NGÔ THÚY NGÂN

 

4

30TRA136_Khoa NN D2023 7

Tin học

13

Tuần 1-9 (01/01/2024-03/03/2024) : Thứ 6(T 6-10)

NGUYỄN THÁI MINH

 


Thời khóa biểu (MỞ LỚP RIÊNG)- Học kì 3 (Đợt 2)- Năm học 2023-2024 và Danh sách lớp học phần bi hủy do sinh viên không đăng kí
Danh sách lớp bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp học phần Ngoại ngữ 1, 2
Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng kí cho đối tượng đăng kí MỞ LỚP RIÊNG học kì 3 năm học 2023-2024 (Đợt 2)
THÔNG BÁO THỜI HẠN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHUNG HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-2024 ĐĂNG KÝ THI LẠI CÁC MÔN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
Thông báo mở cổng thông tin đăng ký các học phần bổ sung trong học kỳ chính học kỳ 3 năm học 2023-2024
Thông báo V/v tổ chức MỞ LỚP RIÊNG học kì 3 năm học 2023-2024
Dự kiến số lượng mở thêm (Slot) học ghép Học kì 3 năm học 2023-2024
Thông báo về việc đăng kí HỌC GHÉP học kì 3 năm học 2023-2024
Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2023-2024
Kế hoạch đăng ký học tập học kỳ 3 năm học 2023 – 2024
Thời khóa biểu (MỞ LỚP RIÊNG)- Học kì 2 (Đợt 2)- Năm học 2023-2024 và Danh sách lớp học phần bi hủy do sinh viên không đăng kí
Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng kí cho đối tượng đăng kí mở lớp riêng học kì 2 năm học 2023-2024 (Đợt 2)
Thông báo V/v tổ chức MỞ LỚP RIÊNG học kì 2 năm học 2023-2024
Thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu vào cho sinh viên theo định dạng bài thi Linguaskills
Dự kiến số lượng mở thêm (Slot) học ghép HK2 năm học 2023-2024
Thông báo về việc HỌC GHÉP học kì 2 năm học 2023-2024
Thời khóa biểu dự kiến học kì 2 năm học 2023-2024
Mở cổng thông tin đăng ký học phần cho sinh viên Học kì 2 năm học 2023-2024
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO CHO KHOÁ 202
Dự kiến số lượng mở thêm (Slot) học ghép HK1 năm học 2023-2024 đối với khóa 2023
Thông báo về việc HỌC GHÉP các học phần với Khóa 2023 học kì 1 năm học 2023-2024
THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO – THÁNG 09/2023
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 09/2023
Thống kê số lượng sinh viên đăng kí mở lớp riêng học kì 1 năm 2023-2024 (đợt 2)
Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng kí cho đối tượng đăng kí mở lớp riêng học kì 1 năm học 2023-2024 (Đợt 2)
Thông báo V/v tổ chức MỞ LỚP RIÊNG học kì 1 năm học 2023-2024
THÔNG BÁO THỜI HẠN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHUNG KÌ 3 NĂM HỌC 2022-2023; ĐĂNG KÝ THI LẠI CÁC MÔN HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023
Dự kiến số lượng mở thêm (Slot) học ghép HK1 năm học 2023-2024 đối với khóa 2020,2021,2022
Thông báo về việc HỌC GHÉP các học phần với Khóa 2020,2021,2022 học kì 1 năm học 2023-2024
THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
Thông báo lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2023 – 2024
Thống kê số lượng sinh viên đăng kí mở lớp riêng học kì 3 năm 2022-2023 (đợt 2)
Danh sách sinh viên thi lại học kì 2 năm học 2022-2023
Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng kí cho đối tượng đăng kí mở lớp riêng học kì 3 năm học 2022-2023 (Đợt 2)
THÔNG BÁO THỜI HẠN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHUNG KÌ 2 NĂM HỌC 2022-2023(KHÓA 2022), ĐĂNG KÝ THI LẠI CÁC MÔN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 05/2023
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO – THÁNG 05/2023
TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI TUYỂN SINH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO TT 03/2014
Thông báo V/v tổ chức MỞ LỚP RIÊNG học kì 3 năm học 2022-2023
Dự kiến số lượng mở thêm học ghép HK3 năm học 2022-2023 đối với khóa 2021,2022
Danh sách lớp học phần bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký không đạt số lượng tối thiểu - Học kì 3 năm 2022-2023
Thông báo về việc HỌC GHÉP các học phần với Khóa 2021,2022 học kì 3 năm học 2022-2023
Kế hoạch đăng ký học tập học kỳ 3 năm học 2022 – 2023
Thời khóa biểu dự kiến học kì 3 năm học 2022-2023
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO – THÁNG 04/2023
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 04/2023
HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 03/2023
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO – THÁNG 03/2023
Thông báo danh sách thi lại học kì 1 năm học 2022-2023
THÔNG BÁO THỜI HẠN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHUNG KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023(KHÓA 2022), ĐĂNG KÝ THI LẠI CÁC MÔN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO – THÁNG 02/2023
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 02/2023
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO THÁNG 01/2023
Danh sách lớp học phần bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký không đạt số lượng tối thiểu học kì 2 năm 2022-2023 (khóa 2022)
Thông báo lịch thi khảo sát Ngoại ngữ đầu vào tháng 01/2023.
Thời khóa biểu dự kiến học kì 2 năm 2022-2023 khóa 2022
Thông báo về việc giải quyết công nợ HK1 năm học 2022-2023
Thông báo về việc đăng kí HỌC GHÉP đối với các lớp học phần khóa 2019,2020,2021 học kì 2, năm học 2022-2023
Thông báo Thời khóa biểu dự kiến học kì 2 năm học 2022-2023
Thông báo tổ chức thực hiện thời khóa biểu và mở cổng thông tin đăng ký học phần cho sinh viên Học kì 2 năm học 2022-2023
Thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ học phí của sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy năm học 2022-2023
Thông báo định mức học phí năm học 2022-2023
Thời khóa biểu các lớp Mở lớp riêng năm học 2022-2023
Thông báo về thời gian mở cổng thông tin đăng ký các lớp mở lớp riêng năm học 2022-2023
Thông báo Thời khóa biểu dự kiến các lớp mở lớp riêng năm học 2022-2023
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA THÁNG 09/2022
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 09/2022
Lịch thi HK3 năm học 2021-2022 khóa D2021
Thông báo danh sách các lớp hủy do số lượng đăng ký không đủ học kì 1 năm học 2022-2023
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 08/2022
Điều chỉnh ngày thi các lớp mở lớp riêng
Tổ chức đăng ký tín chỉ và thời khóa biểu dự kiến học kì 1 năm học 2022-2023
Lịch thi các học phần đăng ký mở lớp riêng, HK3 năm học 2021-2022
Lịch thi kết thúc học phần khóa D2021 - Học kỳ 3 - Năm học 2021-2022
Thông báo thời gian mở cổng thông tin đăng ký các môn mở lớp riêng và thời khóa biểu dự kiến
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2021 ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ HỦY TÍN CHỈ HỌC KÌ 3 NĂM 2021-2022
Danh sách lớp học phần bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký không đạt số lượng tối thiểu - Học kì 3 năm 2021-2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 04/2022
Thời khóa biểu học kì 3 đối với khóa 2021
Tổ chức đăng ký tín chỉ học kì 3 năm học 2021-2022 đối với khóa 2021
Thông báo về lịch thi kết thúc học phần các lớp học cùng lúc 2 chương trình, mở lớp riêng, học kỳ 2, năm học 2021 - 2022
THÔNG BÁO điều chỉnh lịch thi Giáo dục học, Địa chính trị Việt Nam cho sinh viên khóa 2021 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 2021 Học kỳ 2 - Năm học 2021 – 2022
Thông báo gia hạn thu học phí kỳ 2 năm học 2021 - 2022 và các khoản học phí còn nợ của sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy
TB Thi lại các học phần học kì 1 năm học 2021 - 2022
Thông báo đăng ký học lớp riêng học kì 2 năm học 2021-2022
Thông báo tổ chức đăng kí học ghép học kì 2 năm học 2021-2022
Thông báo thi khảo sát Ngoại ngữ đầu ra – tháng 1/2022
TB Thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào – Tháng 01/2022
Cập nhật danh sách lớp tín chỉ trên cổng thông tin
Hướng dẫn sinh viên đăng ký học bổ sung, hủy học phần học kì 2 năm học 2021-2022
Danh sách lớp học phần bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký không đạt số lượng tối thiểu
Kế hoạch đăng ký tín chỉ và thời khóa biểu dự kiến học kì 1 năm học 2021-2022
TB Thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào – Tháng 12/2021
Thông báo thi khảo sát Ngoại ngữ đầu ra – tháng 12/2021
TB danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu vào ngày 13/11/2021
TB danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu ra ngày 14/11/2021
TB Thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào – Tháng 11/2021
Thông báo thi khảo sát Ngoại ngữ đầu ra – tháng 11/2021
NGUYỄN VĂN HOÀN Từng nghiện game bỏ học, chàng trai HƯNG YÊN thi lại đỗ thủ khoa toàn quốc khối C
Thời khóa biểu các lớp học lại, học cải thiện, học bổ sung (học kỳ 1 năm học 2021 - 2022)
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 17.10.2020
Thông báo Thi Khảo sát Tiếng anh đầu vào cho Khóa 2021
Thông báo thời khóa biểu dự kiến học kì 1 năm học 2021-2022 khóa 2021
TB phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu vào ngày 10/10/2021
Thông báo lịch thi khảo sát Ngoại ngữ đầu ra tháng 10/2021
Thông báo lịch thi khảo sát Ngoại ngữ đầu vào tháng 10/2021
Danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu ra ngày 19/09/2021
Danh sách sinh viên đã đăng ký và chuyển khoản kinh phí thi ngoại ngữ đầu ra ngày 19/9/2021
Thông báo lịch thi khảo sát Ngoại ngữ đầu ra tháng 09/2021
TB danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu ra ngày 29/08/2021
Lịch thi khảo sát Tiếng Anh đầu ra tháng 08/2021
NGUYỄN VĂN HOÀN Từng nghiện game bỏ học, chàng trai HƯNG YÊN thi lại đỗ thủ khoa toàn quốc khối C
Thông báo nộp học phí học lại, hoc cải thiện, học bổ sung học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
Thông báo v/v tổ chức học lại, học cải thiện, học bổ sung trong kì 1 năm học 2021 - 2022
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỆ CHÍNH QUY HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022
Danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu vào ngày 26/07/2021
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022
Thông báo lịch thi GDQP&AN 1, GDQP&AN 2 (HKP)
Thông báo lịch thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào tháng 07/2021
Link học online buổi 1 HKP
Thời khóa biểu Học kỳ phụ (chính thức)
Thời khóa biểu dự kiến Học kỳ phụ năm học 2020 - 2021
Danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu ra ngày 07/07/2021
TB LỊCH THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA THÁNG 7
Thông báo điểm thi Tiếng Anh đầu vào ngày 17/04/2021
Lịch thi
Danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu ra ngày 17/04/2021
Danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu vào ngày 17/04/2021
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT KHÓA CNTT 225-HNMU
Thông báo lịch thi khảo sát Ngoại ngữ đầu ra tháng 04/2021
THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 17/04/2021
THÔNG BÁO THỜI GIAN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021
Thông báo về việc thừa nhận kết quả học tập, miễn học, miễn thi, tạm hoãn học và thay đổi hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá môn đối với các môn: Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng & An ninh và Giáo dục Thể chất năm học 2020 – 2021 (ĐỢT 2)
KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 13/03/2021
Thời khóa biểu Học lại – Học bổ sung học kỳ 2 (2020-2021) Đối với những nhóm SV có đơn nộp về phòng QLĐT&CTHSSV và đã được phê duyệt.
Thông báo nộp hồ sơ để xét miễn học, miễn thi, tạm hoãn học môn Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng & An ninh, Giáo dục Thể chất năm học 2020 – 2021 (lần 2)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2020
THÔNG BÁO LỚP HỦY VÀ MỞ CỔNG THÔNG TIN ĐĂNG KÍ BỔ SUNG
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT KHÓA CNTT 220-HNMU
THONG BÁO VỀ VIỆC LẤY CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH ĐẦU RA
THÔNG BÁO MỞ CỔNG THÔNG TIN ĐĂNG KÍ BỔ SUNG KHÓA 2020
TB về việc hoãn thi Tiếng Anh đầu ra, Tiếng Trung đầu ra ngày 13/03/2021
Danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu vào ngày 13/03/2021
Thời khóa biểu Học lại – Học bổ sung học kỳ 2 (2020-2021) Đối với những nhóm SV có đơn nộp về phòng QLĐT&CTHSSV và đã được phê duyệt.
Thông báo lịch thi khảo sát Tiếng Anh đầu ra tháng 03/2021
Thông báo lịch thi khảo sát Ngoại ngữ đầu vào tháng 03/2021
TB KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 1 (16/01/2021)
Danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu vào ngày 16/01/2021
DS TTSP1,2 năm học 2020 - 2021
Thông báo lịch thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào tháng 01/2020
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021
TB KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 12.12.2020
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP HỌC KÌ 2 NĂM 2020
THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM HỌP CÁC ĐOÀN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TT SƯ PHẠM), NĂM HỌC 2020 - 2021 
Thời khóa biểu Học lại – Học bổ sung học kỳ 2 (2020-2021) Đối với những nhóm SV có đơn nộp về phòng QLĐT&CTHSSV và đã được phê duyệt.
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020-2021
Về việc tổ chức thực hiện thời khóa biểu và mở cổng thông tin đăng ký học phần cho sinh viên Học kì 2 năm học 2020-2021
Danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Trung Quốc đầu ra (12.12.2020)
Danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu vào ngày 12/12/2020
Thời khóa biểu Học lại – Học bổ sung học kỳ 1 (2020-2021) Đối với những nhóm SV có đơn nộp về phòng QLĐT&CTHSSV và đã được phê duyệt.
Lịch thi Kết thúc môn học
Thông báo lịch thi khảo sát Ngoại ngữ đầu vào tháng 12/2020
TB KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 17.10.2020
TB KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 08.11.2020 (Đợt 2)
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 KHÓA 2020
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 08.11.2020
THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 08.11.2020
THÔNG BÁO LỊCH THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 08/11/2020 VÀ KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO ĐỢT 1 (NGÀY 24/10/2020)
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 KHÓA 2020 NĂM HỌC 2020-2021
Danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu vào ngày 24/10/2020
TB Hoãn lịch thi Khảo sát Tiếng Anh đầu ra ngày 17.10.2020
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 17.10.2020
THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 17.10.2020
THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 17.10.2020
Thời khóa biểu Học lại – Học bổ sung học kỳ 1 (2020-2021) Đối với những nhóm SV có đơn nộp về phòng QLĐT&CTHSSV và đã được phê duyệt.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 20.06.2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 13.09.2020
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA NGÀY 13.09.2020
Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thông báo lịch thi khảo sát Ngoại ngữ đầu ra tháng 09/2020
Thông báo 823 về việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình giảng dạy các học phần tại cơ sở 2,học kỳ 1 (2020-2021).
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ HỌC QPAN TẠI CS2 KỲ 1 (2020-2021)
Hướng dẫn SV lấy lại mật khẩu Cổng thông tin
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH NGÀY THI 22.08.2020
Thông báo danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu ra ngày 22/08/2020
Lịch thi HKP (đợt 4-5)
THÔNG BÁO Đăng kí thi khảo sát đầu ra Tiếng Anh tháng 08/2020
Thời khóa biểu chính thức học kì 1 năm học 2020-2021
Thông báo Thời khóa biểu toàn trường học kì 1 năm học 2020-2021
TB Thời gian phúc khảo bài thi các môn thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2019 - 2020. 
Thông báo về việcđiều chỉnh thời gian và phòng thi học kỳ phụ năm học 2019 - 2020
Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ phụ năm học 2019-2020
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT KHÓA CNTT 205-HNMU
Thông báo về việc các lớp học kỳ phụ năm học 2019 - 2020 tại Cơ sở 1 NGHỈ HỌC sáng chủ nhật (ngày 21/06/2020)
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 20.06.2020
Thông báo lịch thu học phí học kỳ phụ (bổ sung) 2019 - 2020
THÔNG BÁO QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH NGÀY THI 06.06.2020
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ phụ năm học 2019-2020
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 20.06.2020
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT KHÓA CNTT 203-HNMU
TB LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI KS TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 06.06.2020
Thông báo lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động thực tập năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 06.06.2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN THU HỌC PHÍ HỌC KỲ PHỤ
Thời khóa biểu Học kỳ phụ năm học 2019 - 2020 (đợt 2)
Thông báo lịch thu kinh phí học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thời gian phúc khảo bài thi môn QPAN 2và môn Kinh tế chính trị (Thi ngày 14/05/2020 - CS2)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 16.05.2020
KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH NGÀY 16.05.2020
TB về việc nộp học phí các hp "Kinh tế chính trị" và GDQPAN 2,3 tại cơ sở 2, năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu chính thức Học kỳ phụ (2019 - 2020) đợt 1
TB danh sách phòng thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào ngày 16.05.2020
TB danh sách phòng thi Khảo sát Tiếng Anh đầu ra ngày 16.05.2020
Thông báo danh sách các lớp học phần được mở trong HKP 2019 - 2020
Thông báo thời gian mở cổng thông tin đào tạo đăng ký tin chỉ HỌC KỲ PHỤ năm học 2019 - 2020
Danh sách Sinh viên đã qua khảo sát năng lực đầu ra ngoại ngữ khóa D2016, C2017
DS các học phần được mở trong HKP
TB đăng kí thi Khảo sát Tiếng anh đầu vào tháng 5/2020
TB đăng kí thi Khảo sát Tiếng anh đầu ra tháng 5/2020
Kết quả thi khảo sát Tiếng Anh đầu ra ngày 16/05/2020
DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 07.03.2020
THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA THÁNG 03/2020
TB về việc phúc khảo điểm thi GDQPAN, Biển và hải đảo Việt Nam và môn Tin học.
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐI HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
TB về việc phúc khảo điểm thi học kì 1 năm học 2019-2020
TB KẾT QUẢ THI VÀ THỜI GIAN PHÚC KHẢO MÔN TƯ TƯỞNG HCM (NGÀY THI 21/12/2019); TÂM LÍ HỌC (NGÀY THI: 29/12/2019)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THANG 12/2019
THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA THÁNG 01/2020
THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 1/2020
Bàn giao phòng ở Ký túc xá trước, sau kỳ nghỉ tết Canh tý 2020 và đăng ký vào ở Ký túc xá HK2, năm học 2019 - 2020
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI MÔN PPNCKH VÀ MÔN NVSP 2
TB chuẩn bị các đk đảm bảo thực hiện chương trình giảng dạy học phần KTCT và các học phần GDQP&AN tại cơ sở 2 năm học 2019 - 2020
TB nộp kinh phí học phần KTCT và GDQP&AN tại CS2 năm học 2019 - 2020
DANH SÁCH CÁC LỚP NGOẠI NGỮ BỊ HỦY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH NGÀY THI 28/12/2019
Kết quả thi khảo sát Tiếng Anh đầu ra ngày 14/12/2019
Thông báo tổ chức dạy và học ngoại ngữ học kỳ 2 năm học 2019-2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-20120
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG TRUNG ĐẦU RA NGÀY 21/12/2019
Thời gian phúc khảo bài thi môn Hán nôm cơ sở và Nghiệp vụ sư phạm 2
TB: Thời gian phúc khảo bài thi môn PPNCKH và môn Pháp luật đại cương
THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-20120
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 14/12/2019
THÔNG BÁO TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ THỜI KHÓA BIỂU CỦA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
Lịch thi GDQPAN 2 - Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
Lịch thi Học kỳ 1 2019 - 2020
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2019-2020
Kế hoạch đăng ký học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020
Kết quả thi Tiếng Anh đầu ra ngày 16/11/2019
Đăng kí thi khảo sát đầu ra Tiếng Anh tháng 12
Khảo sát Tiếng Anh chuẩn đầu vào tháng 12 (28/12/2019)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 16/11/2019
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 16/11/2019
DANH SACH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 16/11/2019 (THAY ĐỔI SO VỚI LỊCH DỰ KIẾN CŨ 17/11/2019)
ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA THÁNG 11 (DỰ KIẾN NGÀY 17/11/2019)
Đăng kí dự thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào đợt 4 (17/11/2019)
KẾT QUẢ ĐIỂM THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 20/10/2019
KẾT QUẢ THI KS TIẾNG TRUNG, TIẾNG HÀN ĐẦU RA NGÀY 29/09/2019
KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 20/10/2019
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 20/10/2019
DANH SÁCH PHONG THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO ĐỢT 3 - NGÀY 20/10/2019
Thông báo tổ chức dạy và học trong ngày Khai giảng năm học 2019 - 2020
ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020 (DỰ KIẾN NGÀY 20/10/2019)
Đăng kí thi khảo sát tiếng anh đầu vào đợt 3 (20/10/2019)
Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào ngày 29/09/2019
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG tTRUNG, TIẾNG HÀN ĐẦU RA NGÀY 29/09/2019
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VAO ĐỢT 2 NGÀY 29/09/2019
Đăng kí dự thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào ngày 29.09.2019 (bổ sung)
Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 2019 nhập học bổ sung đợt 1 ngày 29/09/2019
Kết quả thi Khảo sát Tiếng Anh đầu ra ngày 15/09/2019
ĐĂNG KÍ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO ĐỢT 2 (29/09/2019)
DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 15/09/2019
THÔNG BÁO THỜI GIAN MỞ CỔNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THỬ HỌC LẠI, HỌC ĐUỔI, HỌC VƯỢT
Đăng kí Khảo sát Tiếng Anh đầu ra tháng 9/2019
KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 24/08/2019
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC LẠI, HỌC VƯỢT, HỌC ĐUỔI... HỌC KỲ 1 (2019 - 2020)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2019 NGÀY 25/8/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 24/8/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 2019
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO MÔN CHUNG, HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2018-2019
ĐĂNG KÝ DỰ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA NGÀY 24/8/2019
KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 11/8/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 11/08/2019
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHẢO SÁT VỀ CÁC ĐỢT HỌC GDQPAN2 VÀ NLCB2 TẠI CƠ SỞ 2 CỦA NHÀ TRƯỜNG
Thời khóa biểu chính thức (HK1 - 2019 - 2020)
ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 11/8/2019
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 24/7/2019
Thời khóa biểu dự kiến C2018
Thời khóa biểu dự kiến khóa D2018
Thông báo về việc Giảng viên, SV nghỉ học chiều ngày 27, 28/7/2019
Thời khóa biểu dự kiến Khóa 2017
Thời khóa biểu dự kiến D2016, D2017
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 06/07/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 06/7/2019
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO CÁC MÔN CHUNG, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA THÁNG 7/2019
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG TRUNG, TIẾNG HÀN ĐẦU RA NGÀY 09/6/2019
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 15/6/2019
Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2018 - 2019
THÔNG BÁO NHỮNG LỚP ĐƯỢC MỞ TRONG HỌC KỲ PHỤ 2018 - 2019
Thông báo thời gian đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2018 - 2019 (lần 2)
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 15/6/2019 (SINH VIÊN ÔN THI TẠI TT NNTH)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 02/06/2019
Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2018 - 2019
THÔNG BÁO ĐỔI NGÀY THI + DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG TRUNG, TIẾNG HÀN ĐẦU RA NGÀY 09/06/2019
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 02/06/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 02/06/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 02/06/2019
Thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2018 - 2019
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIÊNG TRUNG, TIẾNG HÀN ĐẦU RA NGÀY 25/5/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT ĐẦU RA TIẾNG TRUNG, TIẾNG HÀN
DS sinh viên dự thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Học lại, học vượt, học đuổi, học ngành 2 ghép cùng ngành 1)
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT ĐẦU RA NGOẠI NGỮ
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO TIẾNG ANH
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 18/5/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 18/5/2019
ĐƯỜNG LINK KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG, NĂM HỌC 2018-2019
UPDATE KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 11/5/2019
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 11/05/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 11/05/2019
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 27/04/2019
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 11/05/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 27/4/2019
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 13/04/2019
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 27/04/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 30/03/2019
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 13/04/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 30/3/2019
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 16/03/2019
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA THÁNG 3/2019
DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 16/03/2019
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 26/01/2019
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA
KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 19/01/2019
DS PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 19/01/2019
ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA
ĐĂNG KÝ DỰ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 1/2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA
THÔNG BÁO VIỆC THAY ĐỔI NGÀY THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA
Danh sách sinh viên tạm dừng tiến độ dự thi các môn chung
KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 25/11/2018 VÀ 02/12/2018
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 02/12/2018
ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA
ĐIỂM THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG NGÀY 27/10/2018 CỦA KHÓA 2016
DS PHÒNG THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 25/11/2018
TB tuyển sinh các lớp học cùng lúc 2 chương trình năm 2018
ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 11/2018
KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2018 NGÀY 14/10/2018
Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017, 2018 NGÀY 14/10/2018
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 10/2018
ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 10/2018
KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2018 NGÀY 16/9/2018
KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 15/9/2018
DS PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 15/9/2018
Lịch trình đào tạo năm học 2018-2019
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2018
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 9/2018
KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 11/8/2018
DS PHÒNG THI TIẾNG ANH TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 11/8/2018
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 8/2018
KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 14/7/2018
DS PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 14/7/2018
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO TRÌNH ĐỘ A2 CHO KHÓA 2016, 2017
Lịch thi bổ sung học phần tiếng Anh và Biển và hải đảo Việt nam
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (khóa 2016, 2017)
KQ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 12/05/2018
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 12/05/2018
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO TRÌNH ĐỘ A2 CHO KHÓA 2016, 2017
Thông báo về việc sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí kỳ 2 năm học 2017-2018
KQ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 15/04/2018
Danh sách dự thi Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 (cho sv khóa C2017 bổ sung)
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 15/04/2018
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO TRÌNH ĐỘ A2 CHO KHÓA 2016, 2017
Thông báo về việc Nộp kinh phí học lại, học vượt, học cải thiện HK2 năm học 2017-2018
KQ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 10.03.2018
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO KHÓA 2016, 2017
KQ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 14.01.2018
Danh sách các học phần HỦY đối với khóa 2017
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 14/01/2018
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO KHÓA 2016, 2017
Lịch khảo sát tiếng anh đầu vào năm học 2017-2018
KQ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 09.12.2017
Lịch đăng ký đợt 2 đối với khóa 2015 và khóa 2016
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO KHÓA 2016, 2017
Thông báo thay đổi lịch thi khảo sát tiếng Anh đầu vào tháng 12 năm học 2017-2018
Danh sách đối chiếu nhập học năm 2017
Danh sách sinh viên chưa đóng tiền khóa học GDQP - AN 3 tại cơ sở 2 Sóc Sơn
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí
Về việc chi trả học bổng cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy khoá 2016
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO KHÓA 2016, 2017
KQ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017 NGÀY 11.11.2017
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO KHÓA 2016, 2017
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH A2 CHO KHÓA 2016 VÀ 2017
Chuyển phòng học môn Giáo dục Quốc phòng 1 - hệ đại học từ ngày 23/10 đến 27/10/2017
KQ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016 NGÀY 07.10.2017
Lịch thi Pháp luật đại cương (dành cho sinh viên học lại) tại HK1 năm học 2017 - 2018
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016 NGÀY 07.10.2017
ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH A2 CHO KHÓA 2016
KQ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K2017
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2017 (KỸ NĂNG NÓI)
DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2017 (NGHE - ĐỌC - VIẾT)
Rà soát điểm học cùng lúc 2 chương trình (khóa 2013)
KQ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2015 NGÀY 6.8.2017
Lịch đăng ký học phần Tiếng Anh và Tiếng Anh nâng cao đối với sinh viên khóa 2015 dành cho Sinh viên Trung Quốc K6 và các sv khác
Danh sách các lớp học phần HỦY và các lớp được MỞ đối với khóa 2016
DS THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO KHÓA 2015 NGÀY 6/8/2017
Lịch đăng ký đợt 2 đối với khóa 2016 và Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình
KQ khảo sát tiếng Anh A2 đợt 8 ngày 28,29/07/2017
Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2017-2018 hệ đại học khóa 2016
DS PHÒNG THI KĨ NĂNG TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2 ĐỢT 8 NGÀY 28/07/2017 VÀ 29/07/2017
MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI KHÓA 2016
Kết quả khảo sát tiếng Anh (A2) đợt 7 và kế hoạch khảo sát đợt cuối năm học 2016-2017
Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2017-2018 đối với khóa 2016 hệ Cao đẳng (C2016)
Lịch đăng ký tín chỉ học phần Tiếng Anh, Tiếng Anh nâng cao và các học phần khác cho SV khóa 2015 (Đợt 2)
Về việc đăng ký tín chỉ các lớp Tiếng Anh và Tiếng Anh nâng cao đối với sinh viên khóa 2015
Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2017-2018 khóa 2015
Nghỉ học ngày 06/07/2017 đối với các lớp trong Học kỳ phụ năm học 2016-2017
Thay đổi lịch đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2017-2018 trên Cổng thông tin đối với sinh viên ĐẠI HỌC KHÓA 2016
DS THI TIẾNG ANH A2 3.7.2017
Thông báo về việc đăng ký học kỳ 1 năm học 2017-2018
V/v tổ chức kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 đợt cuối, năm học 2016 – 2017
Thay đổi lịch học môn ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH học kỳ phụ năm học 2016-2017
Thay đổi lịch học môn KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG VIỆT và TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH học kỳ phụ năm học 2016-2017
Thay đổi lịch học môn Quản lý HCNN, ngành và pháp luật đại cương trong Học kỳ phụ năm học 2016-2017
Rà soát điểm học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh, Giáo dục thể chất
Thông báo thay đổi thời gian thi một số học phần
V/v thực hiện các cuộc khảo sát học kỳ 2 năm học 2016-2017
Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2 (A2)
LỊCH THI DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC LẠI CÙNG KHÓA 2015, 2016
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (khóa 2015, 2016)
KQ Thi tiếng Anh trình độ A2 ngày 13/5/2017
DS PHÒNG THI KĨ NĂNG TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2 NGÀY 13/5/2017
LỊCH THI DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC LẠI CÙNG KHÓA 2014 (NĂM THỨ 3)
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (khóa 2014)
Đăng ký thi bổ sung kỹ năng Tiếng Anh trình độ A2 - Tháng 5/2017
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH A2 - 16/4/2017
DS PHÒNG THI KĨ NĂNG TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2 NGÀY 16/4/2017
Danh sách sinh viên thi tiếng Anh 2 lần 2 (Khóa 2015) ngày 15/4/2017
Điểm thi bổ sung kĩ năng tiếng Anh trình độ A2 - 25/3/2017
(Dành riêng cho khóa 2016) Lịch đăng ký học phần Tiếng Anh 1 (Đợt 2)
(Dành riêng cho SV khóa 2015) Lịch đăng ký các lớp Tiếng Anh và Tiếng Anh nâng cao ngày 29/3/2017
Danh sách phòng thi bổ sung kĩ năng Tiếng Anh A2 - Ngày thi 25,26/3/2017
KẾT QUẢ THI BỔ SUNG KĨ NĂNG TIẾNG ANH A2 - NGÀY THI 12/3/2017
Danh sách thi tiếng Trung Quốc 2 (cho sv khóa 2015)
Danh sách dự thi tiếng Anh (dành cho sinh viên khóa 2015)
Về việc đăng ký các học phần Ngoại ngữ 1 đối với sinh viên khóa 2016 (Đợt 1)
Danh sách thí sinh và phòng thi Tiếng Anh A2 - 12.3.2017
Danh sách thí sinh và phòng thi - Thi kĩ năng tiếng Anh trình độ A2
Mở các lớp học lại Giáo dục quốc phòng 1, Giáo dục Thể chất 1, Những nguyên lý 1, Tâm lý học, Tư tưởng HCM
Lịch đăng ký đợt 3 đối với sinh viên khóa 2016
Danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình chưa nộp học phí
LỊCH ĐĂNG KÝ ĐỢT 2 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2016
Lịch đăng ký học lại của các khóa 2013, 2014 (những môn không còn trong chương trình đào tạo của khóa 2015, 2016) và sinh viên khóa 2015 học lại cùng khóa 2016
THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2016
THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 2016
LỊCH THI MÔN CHUNG DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC LẠI CÙNG KHÓA 2016
Danh sách các lớp tiếng Anh tăng cường được tổ chức và các lớp bị hủy
Lịch đăng ký Thực tập sư phạm 2 đối với khóa 2014 và Thực tập sư phạm 1 đối với khóa 2015
Lịch đăng ký đợt 2 đối với sinh viên các khóa 2015 và khóa 2016
Về việc nộp học phí HK1 năm học 2016-2017
Thời khóa biểu dự kiến của khóa 2014, 2015 HK2 năm học 2016-2017
Kế hoạch đăng ký học kỳ 2 năm học 2016-2017 dành cho sinh viên các khóa 2014, 2015, 2016
Danh sách các sinh viên chưa nộp học phí học kỳ phụ năm học 2015-2016
Điểm học lại Giáo dục quốc phòng - an ninh 3
Thông báo danh sách các lớp tín chỉ sẽ hủy trong học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thông báo về việc đăng ký học phần Tiếng Anh 2 và Tiếng Trung 2 cho Sinh viên khóa 2015
Kế hoạch đăng ký học kỳ 1 năm học 2016-2017, dành cho sinh viên các khóa 2013, 2014, 2015
Thời khóa biểu môn chung dự kiến năm 2015
Thời khóa biểu dự kiên khóa 2015
Thông báo sinh viên CLC khóa 2014, 2015 đăng kí môn học năm học 2016 - 2017
Lịch thi hoc kỳ phụ năm học 2015-2016 (update ngày 18.7.2016)
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 vào trường ĐH Thủ đô Hà Nội (đã xác minh dữ liệu)
LỊCH HỌC TẬP “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV”CUỐI KHÓA, NĂM HỌC 2015 – 2016 (Dùng cho sinh viên năm thứ 3, khóa học 2013-2016)
Thông báo v/v lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên
Lịch thi đợt 2 dành cho sinh viên học lại Học kỳ 2 năm học 2015-2016
Tình hình cập nhật điểm cho SV có yêu cầu sửa sai điểm học phần
Danh sách các học phần được mở trong học kỳ phụ năm học 2015-2016
Tình hình cập nhật điểm cho SV có đơn xem xét lại điểm học phần
Về việc tổ chức học kỳ phụ năm học 2015-2016
Lịch thi dành cho Sinh viên đăng ký học lại môn Giáo dục Quốc phòng - an ninh 2 HK2 năm học 2015-2016
Thông báo về việc hủy bỏ hình thức thi lại, thi cải thiện điểm
Về việc điều chuyển các lớp tín chỉ đang học tại phòng học 209 nhà A3 và 304 nhà A1
Lịch thi cụ thể môn chung Giáo dục quốc phòng an ninh 2 ( Thi trắc nghiệm trên máy 15') ngày thứ 7 23/4/2016
V/v điều chuyển các lớp Tin học trong thời gian từ ngày 30/3/2016 đến ngày 10/4/2016
V/v kiểm tra trình độ Tiếng Anh dành cho sinh viên khóa 2015
Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp đơn thi cải thiện môn Tâm lý học
Về việc đăng ký lại một số lớp Tiếng Anh 1A, 1B và tiếng Anh 2
Lịch họp đoàn Thực tập sư phạm năm học 2015-2016
Nội quy đến các trường thực tập năm học 2015-2016
Danh sách sinh viên các đoàn thực tập sư phạm năm 2, năm học 2015-2016
Danh sách sinh viên các đoàn thực tập sư phạm năm 3, năm học 2015-2016
Kế hoạch về việc tổ chức Hội thi Nghiệp vụ giỏi cấp trường năm học 2015-2016
Lịch thi môn chung dành cho Sinh viên học lại cùng năm thứ 1 khóa 2014-2017
Về việc hướng dẫn Sinh viên khóa 2015-2018 đăng ký thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015-2016
Lịch thi tuyển sinh các lớp học cùng lúc 2 chương trình ngày 13/12/2015
Thông báo thời gian đăng ký thực tập học kỳ 2 năm học 2015-2016
Lịch thi học kỳ các lớp học cùng lúc 2 chương trình HK5.HK7 năm học 2015-2016 đợt 2
Về việc lập danh sách giảng viên trưởng đoàn thực tập và yêu cầu sinh viên đăng kí thực tập trên cổng thông tin điện tử năm học 2015 - 2016
Lịch ôn tập và lịch thi tuyển các lớp học cùng lúc 2 chương trình khóa 4 năm học 2015-2016
Thông báo về việc dạy - học ngày 20/11/2015
Kế hoạch tuyển sinh các lớp học cùng lúc 2 chương trình hệ cao đẳng trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm học 2015 -2016 (khóa 4)
Về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên năm thứ nhất khoá học 2015-2018
V/v hướng dẫn dạy và học chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với trình độ Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2015 – 2018
Về việc kế hoạch sử dụng phòng học phục vụ dự án bồi dưỡng giáo viên cho Sở GD&ĐT Hà Nội
TB về việc sử dụng trang phục Thể dục thể thao trong hoạt động GDTC
Thông báo cử cán bộ quản lý và sinh viên tham gia cổ vũ chuơng trình“Tuổi 20 hát năm 2015”
Thông báo về việc HSSV ký cam kết "Ba không" đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội
Về việc điều chuyển các lớp tín chỉ học tại phòng 203 nhà A1
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của GV
Lịch thi đợt 1 HK1 năm học 2015-2016 khóa 2015-2018
Lịch thi học kỳ 5,7 đợt 1 năm học 2015-2016
Chuẩn đầu ra hệ CĐ năm học 2015-2016
Quyết định số 499 ban hành quy chế đào tạo ĐH, CĐ tại ĐHTĐ Hà Nội
Quyết định 496 quy định về chức năng, nhiệm vụ cố vấn học tập
Quyết định số 498 quy định về đồ án, khóa luận tốt nghiệp
Về việc xếp thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015-2016
Thông báo về việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn
V/v tổ chức công tác dạy và học trong ngày Khai giảng năm học 2015 - 2016
LỊCH THI TOÀN TRƯỜNG - CUỐN CHIẾU ĐỢT 1 KHÓA 2013-2016, 2014-2017
Thông báo về việc xác nhận, giải quyết hồ sơ làm thủ tục hưởng chế độ chính sách ưu tiên của nhà nước năm học 2015 - 2016
Danh sách sinh viên khóa 2015 - 2018
Lịch học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa, năm học 2015 - 2016
Thông báo nộp đơn học lại HK1 năm học 2015-2016
Lịch thi học kì phụ năm học 2014-2015
Thông báo thi lần 2 của HK2, HK4 khóa 2013-2016 và 2014-2017 năm học 2014-2015
Thông báo về việc học lại học phần GDQPAN trong học kì phụ
Thông báo về việc tổ chức học kì phụ năm học 2014-2015
Lịch thi học kỳ 4 các lớp Tiếng Anh K3, GD tiểu học K2, SP Toán K2, SP Ngữ văn K1
Thông báo thi lại HK6 của năm thứ Ba, khóa học 2012-2015
Lịch thi học kỳ 6 các lớp học cùng lúc 2 chương trình TA k2, GDTH K1, SP Toán K1
Điểm 3 học kỳ đầu khóa 2012 - 2015
Lịch thi toàn trường HK4 khóa học 2013-2016
Lịch thi toàn trường HK2 khóa học 2014-2017
Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên năm 3 (khóa 2012 - 2015)
Về việc nghỉ học ngày 19/5/2015
Thông báo về việc hoàn thành điểm cho sinh viên khóa 2012 - 2015
Quy định tuyển sinh CĐLT 2015
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông (từ Trung cấp)
Lịch trình công tác tuyển sinh 2015
Thông báo về việc tổ chức cấp phát hồ sơ tốt nghiệp đối với sinh viên CĐ chính quy 2012-2015
Kế hoạch tổng kết năm học 2014-2015 đối với Sinh viên cao đẳng hệ chính quy
THÔNG BÁO Về việc học tập học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh 3 của sinh viên Cao đẳng hệ chính quy khoá học 2014 – 2017
Thong bao danh gia Khoa luan Tot nghiep nam hoc 2014 - 2015
Thông báo về việc học tập học phần Giáo dục Quốc phòng - an ninh 3 của Sinh viên Cao đẳng chính quy niên khóa 2014-2017
Tổ chức dạy - học trong các ngày Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và Kỷ niệm Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế lao động (1/5)
Quyết định tốt nghiệp khóa 2011 - 2015 (đợt 5)
Cảnh báo sinh viên sắp hết thời gian đào tạo
Thông báo lịch thi lại môn chung năm thứ Nhất HK1 năm học 2014-2015
Thông báo về danh sách phòng thi chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học trình độ
Hướng dẫn quản lý, theo dõi nền nếp giảng dạy các lớp học phần
Về việc tổ chức ngày hội Nghiệp vụ Giỏi năm học 2014-2015
Các văn bản về công tác thực tập sư phạm năm học 2014-2015
Thong bao lich hop doan thuc tap su pham nam hoc 2014-2015
Về việc điều chỉnh kế hoạc học tập các học phần GDH đại cương, GDQPAN 2, Anh văn 2 đối với SV GDMN
Về việc đăng ký lại các lớp tín chỉ Anh văn 2 đối với Sinh viên năm thứ nhất
Kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học trình độ B
Thông báo lịch thi lần 2 môn chung năm thứ 2 HK1 năm học 2014-2015
Hướng dẫn sửa thông tin cá nhân sinh viên
Lịch thi tuyển đầu vào các lớp học cùng lúc 2 chương trình Sư phạm Ngữ văn K1, CNTT K1, Tiếng Anh K3
Thời khóa biểu các lớp học cùng lúc 2 chương trình Tiếng Anh K1,2,3 GD Tiểu học K1,2 CNTT K1,SP Toán K1,2 (12/1/2015)
Thông báo chuyển phòng học để sử dụng cho công tác thi học phần HK1 năm thứ Nhất, khóa học 2014-2015
Thông báo lịch thi ngành 2
Lịch thi HK1 năm thứ nhất khóa 2014-2017
Thông báo về lịch thi tuyển đầu vào của các lớp ngành
Lịch Cập nhật điểm thành phần, đăng ký và duyệt đăng ký môn học cho sinh viên năm thứ Nhất
Thông báo về việc hủy lớp Nguyên lý cơ bản 2 _ N07
Thông báo về tổ chức thi lại và thi cải thiện điểm môn chung năm thứ ba hệ Cao đẳng chính quy, HK1 năm học 2014-2015
Thông báo chuyển phòng học phục vụ thi HK3
Lịch ôn thi và thi ngành 2 khóa 2013 - 2016
Lịch thi toàn trường HK3 của năm thứ 2 khóa học 2012-2016
Thông báo về việc xem điểm của sinh viên trên hệ thống quản lý đào tạo mới.
Về việc Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học trình độ B
Thông báo về việc Thay đổi hình thức quản lý lớp học phần
Khám sức khỏe cho học sinh sinh viên
Thông báo tuyển sinh ngành 2 năm học 2014 (áp dụng cho sinh viên khóa 2013-2016)
Thông báo về việc điều chỉnh một số thông tin trên bảng ghi kết quả đào tạo
Thông báo về việc Tổ chức hoạt động Kỷ niệm ngày 20/11 năm học 2014 - 2015
Tổ chức Ngày hội Nghiệp vụ Giỏi năm học 2014-2015
Thông báo thay đổi phòng học phục vụ thi học phần của năm 3
Thông báo về việc đăng ký đợt 1 - Dành cho sinh viên năm thứ 3
Lịch thi toàn trường HK5 khóa 2012-2015
Danh sách sinh viên được miễn học GDTC và GDQP-AN
Thông báo về việc miễn học và thi thực hành GDQP-AN3
Kế hoạch Cập nhật điểm thành phần và duyệt đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2012, 2013
Thời khóa biểu ngành 2 K2 học kỳ 5
Thời khóa biểu ngành 2 K1 học kỳ 7
   Website      http://hnmu.edu.vn/
   Địa chỉ      Số 98 Phố Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
   Điện thoại      (+84) 24.3833.0708
   Email      daotao@hnmu.edu.vn
   Fax      (+84) 24.3833.5426
   Thống kê truy cập  
   Đang online
   Tổng truy cập
21608
3569
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT       262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066